OLsK  Žilina zorganizovala v dňoch 25.-26.10.2018 exkurziu do Lesov ČR pre 50 účastníkov.

Prvý deň 25.10.2018  LS Albrechtice.

Téma: Veľkoplošný rozpad smrečín a stratégia obnovy veľkých kalamitných holín.

Dopoludňajší program sme absolvovali na revíri Krasov v lokalite Spálenisko, ktorá sa nachádza v 4. až 5. LVS s nadmorskou výškou okolo 600 m.n.m.

Podtéma: Co robiť pred rozpadom porastov ?

Revírnik (p.Valenta) už od roku 1993 na tomto revíri pravidelne na preriedených miestach v kmeňovinách prevádzal predsadby buka a jedle, prirodzenú obnovu smreka zabezpečoval jemnejšími clonnými rubmi bez výrazného dorubávania, predpokladal postupné odťažovanie hornej vrstvy s čo najlepším využitím autoredukcie.

Dnes je celá horná vrstva po rýchlom rozpade smrečín dorúbaná, prakticky celý smrek bol vyťažený.

Výsledok: Aj po odťažení materských porastov nezačíname na holine, sme v štádiu mladých lesných porastov s primiešanou jedľou a bukom s predsadieb.

Otázky:

  1. Prerieďovať mladiny ( prevažuje smrek) prerezávkou, alebo ich ponechávať k ďalšiemu prirodzenému výberu, aj keď sa jedná o pomerne husté lesné porasty bez tieňa materských porastov ?
  2. Pokračovať v predsadbách tam kde sa očakáva rýchly rozpad smrečín, alebo počkať až budúce holiny prirodzene zarastú prípravnými drevinami a podsadzovať až pod ne ?
  3. Prerieďovať silnými prebierkami už mladé lesné porasty, aby sa vytvorili podmienky pre urýchlenú a celoplošnú obnovu aspoň smrekom ?

Odpoludňajší program pokračoval na revíri Janov, lokalita Ďabluv kopec, 5. LVS, 600 – 700 m.n.m.

Podtéma: Čo robiť po kalamitách ?

Stratégia obnovy veľkých kalamitných holín po rýchlom rozpade smrečín postupnou obnovou s využitím prípravných porastov. Umelá obnova stanovištne vhodných drevín , ktoré sa nemôžu prirodzene zmladiť, výlučne do oplôtkov, len v rozsahu zvládnuteľnej údržby oplôtkov. Ostatnú plochu ponechať na prirodzenú sukcesiu a postupne riešiť až neobnovené medzery, podsadby buka a jedle pod prípravné porasty.

Ukážka uznaného porastu brezy, ako zdroja pre prirodzenú obnovu a vplyvu prípravných drevín brezy, smrekovca, jarabiny na budúcu štruktúru lesných porastov , po kalamitách s pred 20 rokov.

Otázky:

  1. Môže byť predstavená stratégia obnovy veľkých kalamitných holín ekonomická ? Za akých podmienok ?
  2. Je možná iná alternatíva pokiaľ požadujeme výraznú vekovú a hlavne výškovú štruktúru už v prvej generácií po kalamite ?
  3. Sú krátkoveké prípravné porasty  produkčnou stratou, alebo naopak profitom pre vlastníka ?
  4. Do akej miery sa má lesník pri obnove kalamitných holín ( ale aj pri druhovej premene porastov) zaujímať o súčasné požiadavky trhu na konkrétne dreviny a sortimenty ?

Po skončení dňa účastníci exkurzie poďakovali lesnému správcovi p. Komárkovi a hlavne celodennému sprievodcovi , oddanému lesníkovi a kamarátovi Milanovi Košuličovi.

2. deň 26.1.02018 – LS Frýdek Místek, lokalita Pražmo.

Cieľom dňa boli informácie o umelom odchove hlucháňa hôrneho – vybudovanie areálu, spôsoby kŕmenia, budovanie hniezd, náhradní rodičia, choroby, aklimatizácia na vypustenie, predátori. V závere praktická ukážka vypúšťacej voliéry priamo v teréne. Viď fotogalériu v archíve.