Dňa 22.10.2019 sa na LS Paráč uskutočnili hlavné cvičenia denných aj externých študentov Lesníckej fakulty Technickej univerzity zo Zvolena z predmetu: „ Pestovanie lesov s verejno-prospešnými funkciami.“
Približne 70 študentov s pedagógmi privítal vedúci LS Anton Kondela a poprial zúčastneným príjemný a po prakticko-odbornej stránke osožný deň.

Prvou zastávkou bol objekt Pro Silva Lomná , kde pestovateľ LS Pavol Dendys podal základné informácie o LS, spôsoboch hospodárenia a na konkrétnom lesnom poraste priblížil spôsob a doterajšiu históriu prebudovy tohto dielca pestovným systémom prírode blízkeho hospodárenia so zameraním na plnenie produkčno-vodohospodárskej funkcie lesa.

Druhé zastavenie bolo v ochranných lesoch pod ŠPR Paráč , kde boli študenti oboznámení s problematikou spracovania rozsiahlej snehovej kalamity vo väzbe na chránený biotop hlucháňa hôrneho v rámci CHVÚ Horná Orava. Boli informovaní o podaných podnetoch tretích strán na inšpekciu životného prostredia v súvislosti so zastavením spracovania kalamity . Prakticky mohli porovnať stav územia pred a po spracovaní kalamity a posúdiť mieru údajného poškodenia biotopu.

Pri obnove PSOL pracovníci LS budú súhlasiť so zaradením tohto územia do bez zásahového režimu za podmienky aktívneho manažmentu ochrany lesa v susediacich lesných porastoch.
Hlavné cvičenie bolo zakončené na lesníckom náučnom chodníku v lesoch, ktorých úlohou je prezentácia lesníckej práce laickej verejnosti. Viď fotogaléria – odkaz.