Viac ako 200 účastníkov z 90-tich lesníckych subjektov a 80 študentov stredných lesníckych škôl na konferencii organizovanej Lesníckou fakultou TUZVO!
V dňoch 3. a 4. októbra 2018 sa v hoteli Palace na Sliači uskutočnila konferencia Sliačske poobhliadnutie 1956-2018 venovaná podpore moderných spôsobov obhospodarovania lesa, ktoré zvyšujú odolnosť lesa voči ekosystémovým disturbanciám a môžu tiež zmierniť až odstrániť rozpory medzi lesným hospodárstvom a očakávaniami verejnosti. Cieľom stretnutia vyše 200 lesníkov z 90-tich subjektov bolo preto navrhnúť odpoveď nie len na hrozbu nárastu počtu a rozsahu kalamít v dôsledku klimatickej zmeny, ale aj na spomínanú celospoločenskú dilemu a otvoriť cestu bioekonomike založenej na udržateľnom živote lesa a spoločnosti, pri rešpektovaní legitímnych nárokov segmentov spoločnosti. Ako naznačil samotný názov konferencie, šlo o nadviazanie na podobné podujatie z roku 1956, kedy Slovenská akadémia vied v úzkom spojení s vtedajšími lesníckymi inštitúciami a významnými predstaviteľmi európskeho lesníctva medzinárodnú konferenciu venovanú výberkovému hospodáreniu. Tento vo verejnosti stále málo známy spôsob hospodárenia je charakterizovaný veľmi citlivým prístupom, keď objektom pozornosti lesného hospodára nie je lesný porast len ako celok, ale každý jednotlivý strom. Takýto les je stabilnejší, lepšie napĺňa všetky svoje funkcie a keďže sú v ňom zastúpené stromy rôzneho veku, vzniká dojem, akoby sa v ňom ani nehospodárilo.
Hlavným spoluorganizátorom tohto nepretržitého produkčného procesu je samotná príroda s ktorou lesník spolupracuje prostredníctvom využívania svojich vedomostí o rastových a regeneračných procesoch, ktoré sa získavajú hlavne dlhodobým štúdiom pralesov na Slovensku aj v ďalších krajinách. Účastníci na záver konferencie, ktorej hlavným organizátorom bola Lesnícka fakulta TU vo Zvolene, prijali rezolúciu, v ktorej okrem iného požadujú legislatívnu a finančnú podporu masívneho zavádzania moderných prístupov prírode blízkeho obhospodarovania lesa. Cieľom požiadaviek je zvýšenie odolnosť lesov voči klimatickým zmenám a rešpektovanie spoločenského nároku na vyváženú funkčnosť a kompaktnosť lesných ekosystémov. Rezolúcia tiež konštatuje, že nepremietnutie záverov z konferencie o výberkových lesoch na Slovensku v roku 1956 a z ďalších významných vedeckých a odborných podujatí do lesníckej politiky, legislatívy a ekonomických nástrojov, sa dnes odráža na kritickom zdravotnom stave lesov a lesného hospodárstva. Toto oneskorenie vzniká vzhľadom na dlhý, viac ako 100-ročný produkčný cyklus lesného hospodárstva. Ak ani teraz nedôjde k potrebným zmenám kurzu v obhospodarovaní lesov prostredníctvom masívnej politickej, legislatívnej a štartovacej finančnej podpore zavádzania prírode blízkeho obhospodarovania lesov v jeho moderných podobách, vzhľadom na klimatické zmeny a tlak vonkajšieho prostredia sa situácia lesov môže vymknúť predstavám a kontrole lesníckeho sektora, čo sa do určitej miery deje už teraz. Osobitne nás potešila aj účasť ca 70-tich študentov stredných lesníckych škôl v Liptovskom Hrádku a Banskej Štiavnici počas prvého dňa konania konferencie.

Zborník konferencie z roku 1956 

Príspevok predsedu OLsK Žilina – Prebudova rozpadajúcich sa smrečín

Príspevok predsedu OLsK Žilina – prezentácia

Zborník príspevkov z konferencie 2018

Rezolúcia z konferencie 2018