OLsK Žilina v spolupráci s organizáciou Pro Silva Slovakia zorganizovali v dňoch 21. – 22.6.2018 lesnícky deň  špeciálne pre pracovníkov štátnej správy Žilinského kraja na tému prebudovy súčasného lesa na les, ktorý bude lepšie odolávať dôsledkom klimatickej zmeny. Za účasti pracovníkov pozemkových a lesných odborov OÚ z okresov Námestovo, Ružomberok, Martin, Čadca, Žilina sa lesnícky deň začal úvodnou prezentáciou. 

Pestovateľ LS Paráč Ing. Dendys  od prezentoval vstupnú informáciu do problematiky , poukázal na riziká rozpadu lesných porastov pestovaných v systéme lesa vekových tried v dôsledku nepriaznivých dopadov klimatickej zmeny. Predstavil pestovný systém prírode blízkeho hospodárenia ( PBHL) ako nástroj prebudovy súčasných porastov , jednotlivé metódy prebudovy v závislosti na rastovej fáze a upozornil , že predmetom lesníckeho dňa bude predstavená najbezpečnejšia cesta – metóda výchovy, založená na štrukturalizačnej prebierke, ktorej výsledkom by mal byť minimálne dvojvrstvový lesný porast z pohľadu priestorovej výstavby.

  1. Zastavenie – dielec 123 40

Mladý lesný porast pred výchovným zásahom prvej prerezávky, diferencovaný, zmiešaný , mierne prehustlý. V dielci bola vyznačená skusná plocha na ktorej účastníci spoločne vyznačili výchovný zásah tak, aby rešpektoval udržanie zmiešanosti (podpora jedle a buka), podporoval vertikálny zápoj. Išlo o kombináciu úrovňového zásahu s pozitívnym výberom, ktorým dostatočne uvoľníme koruny vybraného počtu ( 250-200ks/ha) úrovňových jedincov a potlačeného buka a jedle s podúrovňovým zásahom s negatívnym výberom , ktorým primerane znížime hustotu vrastavých a podúrovňových stromov tak, aby sa im nadmerne neredukovali koruny.

Po vykonaní zásahu  bol skontrolovaný stav lesného porastu na tejto ploche s okolitým nezasiahnutým porastom

2. Zastavenie – dielec 123 30.

Dielec po ukončenej výchove 2 zásahmi prerezávky vykonaných kritériami zásahu predstavených na prvom zastavení. Stav lesného porastu pred prvým zásahom prebierky.

3. Zastavenie – dielec 124b.

Lesný porast vo veku 30 rokov pred prvým zásahom prebierky v ktorom bola vypracovaná bakalárska práca Bc. Maroša Bartoša zaoberajúca sa využitím štrukturalizačnej prebierky pri prebudove lesných porastov výchovou. Úlohou tejto práce bolo zistiť hrúbkovú štruktúru stromov, zistiť drevnú zásobu pred zásahom, navrhnúť výchovný zásah, drevnú zásobu po zásahu.

Biosociologické postavenie stromov v dielci 124b pred zásahom  (N.ha-1)

DrevinaÚrovňovéVrastavéPodúrovňovéSpolu%
Smrek619553886206086,93
Jedľa335720029012,23
Buk 0119200,84
Spolu65361011052370100,00
%27,5425,7646,70100,00

Z pohľadu vertikálnej výstavby porastu vidieť, že predchádzajúcimi zásahmi v rámci prerezávky sa podarilo udržať minimálne dvojvrstvovú štruktúru s dostatočným počtom stromov s menej priaznivou drevinovou skladbou s vysokým podielom smreka. Pre správne nastavenie intenzity zásahu je potrebné vedieť aktuálna drevnú zásobu , ktorej postupná úprava by mala prebiehať tak, aby niekde okolo rubného veku ( v ponímaní lesa vekových tried) bola v rozpätí 350 – 400 m3/ha. Táto výška zodpovedá modelu trvalo etážového lesa danej oblasti. Skutočná zásoba v roku 2017 bola zistená vo výške 378 m3/ha. Zásoba z PSOL v roku 2012 je 153 m3/ha, čo by zodpovedalo CBP cez 40 m3/ha , čo určite nezodpovedá skutočnosti ( CBP z rastových tabuliek je 24,7 m3/ha).

Aj tu sa potvrdil doteraz praxou overený poznatok , že drevné zásoby sa pri tvorbe PSOL podhodnocujú a tým sú aj navrhované intenzity výchovných zásahov nedostatočné. Na základe uvedeného bol navrhnutý zásah o intenzite 51 m3/ha a smeroval predovšetkým k vytypovaným kvalitným úrovňovým jedincom na posilnenie ich stability a dostatočne dlhej koruny.

Biosociologické postavenie stromov v dielci 124b  po zásahu (N.ha-1)

DrevinaÚrovňovéVrastavéPodúrovňovéSpolu%
Smrek482509886187786,49
Jedľa334020027312,59
Buk 0119200,92
Spolu51555011052170100,00
%23,7425,3450,91100,00

Početnosť stromov po zásahu dokumentuje , že zásah bol vedený v úrovni výberom úrovňových a vrastavých ( intermediálnych ) stromov, podúrovňové stromy ostali bez zásahu.

Po kontrole vyznačeného zásahu v poraste sa účastníci zhodli, že parametre koruny podúrovňových stromov , budúcej strednej vrstvy sú nedostatočné a po nezasiahnutí do tejto vrstvy by mohlo dôjsť k ich nadmernému preštíhleniu, čím by sa výrazne znížila ich odolnosť najmä voči snehu.

K uvedenému zisteniu nabáda aj ich dostatočná až vysoká početnosť, takmer 50%.

Celú bakalársku prácu si môžete pozrieť TU.

Diplomová práca.

4. Zatavenie – dielec 128 40.

V tomto dielci , ktorý je tiež pred výchovným zásahom prvej prebierky si účastníci vyznačili zásah v zmysle záverov predchádzajúceho zastavenia a skontrolovali stav po jeho prevedení. Tým aj naplnili program prvého dňa.

Druhý deň sa účastníci premiestnili na LS Zákamenné do lokality Kvikuľa, ktorá bola postihnutá vetrovou kalamitou Žofia v roku 2015, vznikli rozsiahle holiny. Predmetom debaty bola možnosť využitia prípravných drevín v tomto prípade jarabiny pri vytvorení vhodných podmienok pre vnášanie cieľových drevín a zároveň posúdili stav mladých kultúr po zalesnení.

Pozvánka