Novelou zákona o lesoch bol od 1.1.2020 zavedený do lesníckej praxe ďalší pestovný systém pod názvom Prírode blízke obhospodarovanie lesa. (PBOL). Pestovné metódy a postupy tohto pestovného systému majú pripraviť lesné ekosystémy na zmenené vonkajšie podmienky prírodného prostredia, najmä klimatickú zmenu a priblížiť ich drevinovú skladbu a priestorovú výstavbu pôvodným prírodným  lesom daného územia. Pre smrekové lesy severného Slovenska budeme v rámci tohto systému realizovať Prebudovu na PBOL.

Jej pojmové a legislatívne ukotvenie, metódy a postupy na konkrétnych lesných porastoch  a dosiahnuté výsledky v porovnaní s pestovným systémom lesa vekových tried je obsahom niekoľkých nasledujúcich  kapitol v rámci praktického vzdelávania lesníkov a OLH.

1. kapitola: Prebudova na PBOL – legislatíva, definícia, kritéria výberu porastov, metódy a postupy

2. kapitola: Rozhodnutie, analýza, poznanie, exkurzia

Vlastný materiál  TU.

Prílohy: Ťažba cieľových hrúbok, alebo výber v lese vekových tried

xx. kapitola : Dosiahnuté ekonomické výsledky v procese prebudovy smrečín na PBOL.

Vlastný materiál TU.