Pro Silva Slovakia je v rámci organizačnej štruktúry Slovenskej lesníckej komory pracovnou komisiou, ktorá je odborným garantom aplikácie prírode blízkeho pestovania lesov do praktickej činnosti odborných lesných hospodárov. Spravuje sieť tzv. objektov Pro Silva v ktorých cez pravidelné organizovanie lesníckych dní poskytuje vzdelávací servis pre vlastníkov a obhospodarovateľov lesa.