Dňa 4.3.2020 sa v priestoroch SOŠ lesníckej v Tvrdošíne konalo Valné zhromaždenie Združenia vlastníkov neštátnych lesov Oravy na ktorom na pozvanie predsedu združenia vystúpil zástupca OLsK Žilina s prezentáciou na tému prírode blízke obhospodarovanie lesa. (PBOL). Aj za účasti študentov SOŠ sa účastníci dozvedeli o novele zákona o lesoch , ktorá zaviedla do právneho systému pestovný systém PBOL. Boli upozornení na dezinformácie v súvislosti so zavedením tohto pestovného systému do praxe vyplývajúce snáď len z neznalosti problematiky. Pripravované novely vyhlášok o HÚL a LHE by mali tieto nezrovnalosti odstrániť. V lesoch severného Slovenska budeme v rámci tohto pestovného systému hovoriť najmä o prebudove na PBOL. Súčasťou prezentácie bolo aj oboznámenie s dosiahnutými výsledkami v rámci takmer 30 ročného uplatňovania tohto pestovného systému na konkrétnom lesnom celku. Je len na vlastníkovi a obhospodarobateľovi lesa akými hospodárskymi opatreniami zabezpečí trvalý, bezpečný a vyrovnaný príjem zo svojho majetku . Predmetná novela len rozšírila tieto možnosti s ohľadom na nové poznatky a ohrozenia vyplývajúce zo zmeny klimatických podmienok. Z diskusie vyplynulo známe konštatovanie , že existujú disproporcie napr. medzi zákonným zavedením PBOL od vyšších stupňov ochrany a súčasným zákazom narúšania pôdneho krytu napr. pri budovaní aj jednoduchej lesnej infraštruktúry, ako nutnej podmienky pre PBOL. Zrejme až praktická aplikácia ustanovení obidvoch noviel zákonov bude viesť ich postupnému približovaniu sa realite. Cez to všetko len v takýchto diskusiách na rôznych odborných a laických fórach sa posunieme dopredu a Slovenská lesnícka komora musí byť moderátorom takýchto diskusií v súlade s §5 zákona o SLsK.