V poradí XXI. stretnutie klubu lesníčiek sa konalo opäť po 20 rokoch  na Orave pod  záštitou Oblastnej lesníckej komory Žilina. Základný tábor si rozložili v penzióne Pohoda v Krušetnici. Po príchode a ubytovaní dostali základnú informáciu o Odštepnom závode Námestovo, ktorý v minulom roku oslavoval svoje 60. výročie vzniku. Svoj program začali pešou túrou do prírodného lesa na slovensko-poľskej hranici pod vrchom Úšust.Tu mohli vidieť zachovaný pôvodný prírodný les danej oblasti, jeho drevinovú skladbu, priestorové usporiadanie a na vlastné oči sa mohli presvedčiť, ako sa tento les vysporiadava so zmenenými klimatickými podmienkami. Po dobrom obede na Lesníckom náučnom chodníku v Oravskej Lesnej sa účastníci premiestnili do lesných porastov LS Paráč, v ktorých sa už dlhodobo realizuje prebudova na prírode blízky les s využitím poznatkov z prírodného lesa. Po večeri v penzióne navštívili jedinečné múzeum kávy v obci Krušetnica, kde dostali informácie o jej pestovaní, spracovaní, pražení a príprave na konzumáciu. Náročný deň zakončili posedením pri ľudovej muzike v podaní Viktora Chudobu a Jozefa Fedora. Druhý deň začali exkurziou v ŠL Tanapu na ochrannom obvode Oravice, kde si z úst vedúceho Ing. Krušpána vypočuli problémy s obhospodarovaním lesov v národnom parku s dôrazom na bezzásahové územia a potom aj v sprievode vedúceho LS Oravský Podzámok Ing. Zboju sa vydali do Juráňovej doliny, jedného z najväčších skvostov Západných Tatier. Po obede v kolibe Hubertka deň zakončili relaxačným pobytom v aquaparku v Oraviciach. Po návrate a večeri sa konala tradičná schôdza Klubu lesníčiek, po ktorej pokračoval spoločenský večer s bowlingom.

Posledný deň bol dňom rozlúčky s krásnym oravským krajom a návratu domov s očakávaním čo prinesie ďalšie stretnutie. viď Fotogáleria.